CONDIȚII GENERALE DE CONTRACTARE

în cazul utilizării ATM-urilor aparținând BITPM TRADE SRL

Preambul

  1) Documentul de față conține prevederile aplicabile oricărui contract încheiat între
Societatea BITPM TRADE SRL (Societatea) și client, în măsura în care contractul are ca
obiect schimbul între LEI, USD sau EURO, pe de o parte și criptomonedă (Bitcoin), pe
de altă parte.

  2) Contractele guvernate de regulile detaliate în prezentul document sunt cele care se
încheie și se execută exclusiv prin intermediul unuia dintre ATM-urile aparținând
BITPM TRADE SRL.

  3) Prin utilizarea serviciilor oferite de BITPM TRADE SRL prin intermediul ATM-urilor
deținute, clientul confirmă că:
    § i-a fost adusă la cunoștință în prealabil existența prezentelor condiții generale de
contractare,
    § i-au fost aduse la cunoștință condițiile în care Societatea preia date cu caracter
personal, respectiv rațiunile care impun preluarea acestor date și modul în care ele urmează
a fi utilizate
    § i-a fost asigurat accesul la întregul conținut al documentului de față, prin afișarea
permanentă la adresa https://bitpm.ro/tos/
    § prin utilizarea serviciilor oferite de BITPM TRADE SRL prin intermediul ATM-
urilor deținute, clientul consimte la încheierea contractului în concordanță cu prevederile regăsite
în prezentul document.

Clientul încheie contractul în considerarea beneficiilor conferite de tranzacționarea cu
criptomonedă și în cunoștință de cauză în legătură cu riscurile presupuse de posibilele
fluctuații valorice ale criptomonedei.

 

(A)Definiții

  Adresă – adresă alfanumerică generată în mod gratuit, compusă din cheia publică și cheia
privată, care permite realizarea în condiții de siguranță a transferului de criptomonede. Adresa
reprezintă criteriul de identificare a destinației către care sunt expediate criptomonedele.
Adresă suspectă – adresa care in urma procedurilor de monitorizare reiese ca fiind suspecta din
cauza istoricului de tranzactii, exista suspiciunea provenirii fondurilor din surse ilicite.
ATM (automated teller machine) – bancomat care permite convertirea rapidă a monedei fiduciare
în criptomonedă sau invers, asigurându-i clientului posibilitatea de a efectua sau de a primi
rapid plata în monedă fiduciară (LEI, EURO sau USD), după cum acesta achiziționează sau
înstrăinează criptomonedă.In cazul in care criptomoneda este instrainata, clientul persoana
fizica va primii LEI.

  Bitcoin – criptomonedă tranzacționată prin bancomatele BITPM TRADE SRL. Este cea mai
veche, cea mai utilizată și cea mai valoroasă criptomonedă.

  Blockchain – registru public imutabil si descentralizat al tuturor tranzactii efectuate. Cand ne
referim la blockchain ne referim la blockchain-ul bitcoin.

  Cheie privată – ansamblu secret de date care permite transferul criptomonedelor aflate într-un
anumit portofel, prin intermediul semnăturii criptografice. Alături de cheia publică alcătuiește
„adresa” către sau dinspre care se realizează transferul criptomonedelor.

  Cheie publică – ansamblu de date care poate fi cunoscut de terți și care, alături de cheia privată,
alcătuiește „adresa” către sau dinspre care se poate face transferul criptomonedei. Cunoașterea
doar a cheii publice nu permite terților accesul la sau utilizarea criptomonedei asociate unei
anumite adrese.

  Client – persoana fizică ce încheie în nume propriu contractul de tranzacționare a
criptomonedei (Bitcoin), fie în scopul de a transmite cu titlu oneros criptomonede pe care le
deține, fie în scopul de a achiziționa criptomonede.

  Client anonim – client a cărui identitate rămâne necunoscută BITPM TRADE SRL. în cazul
tuturor tranzacțiilor individuale (pe zi) având o valoare mai mică decât echivalentul a 15.000 lei
nu se impune comunicarea către BITPM TRADE SRL a identității clientului cocontractant. în
măsura în care prevederile legale o vor impune, BITPM TRADE SRL va modifica acest plafon
maxim, urmând ca noul plafon să fie aplicabil tuturor contractelor încheiate ulterior publicării
sale în cadrul condițiilor generale de contractare revizuite și afișate la adresa https://bitpm.ro/tos/ .

  Client identificat prin masuri simple de cunoastere – client a carui numar de telefon este comunicat
BITPM TRADE SRL ca o conditie prealabila incheierii contractului. In cazul tuturor
tranzactiilor care depasesc 15.000 lei si care nu depasesc 30.000 lei.

  Client identificat prin masuri standard de cunoastere – client a cărui identitate este comunicată
BITPM TRADE SRL ca o condiție prealabilă încheierii contractului. în cazul tuturor
tranzacțiilor individuale având o valoare mai mare sau egală cu echivalentul a 30.000 lei se
impune comunicarea către BITPM TRADE SRL a identității clientului cocontractant, prin
prezentarea documentului de identitate. Identificarea se impune și în cazul tranzacției pentru o
valoare mai mică decât pragul indicat, în măsura în care utilizează adresa folosită deja în cursul
aceleiași zile pentru una sau mai multe tranzacții anonime, ale căror valori, cumulate cu
valoarea acestei din urmă tranzacții, egalează sau depășesc pragul de 30.000 lei.

  Comision – suma datorată de client pentru orice tranzacție guvernată de prezentele condiții
generale de contractare. Suma reprezintă prețul serviciului asigurat de BITPM TRADE SRL și
se calculează ca procent de 8% din valoarea tranzacționată. Dacă clientul dorește să
achiziționeze criptomonedă, va fi ținut să achite (în LEI, EURO sau USD) o sumă echivalentă cu
108% din prețul de cumpărare a cantității de criptomonedă achiziționată. Dacă clientul dorește
să înstrăineze criptomonedă, Societatea va achita 92% din prețul de vânzare a criptomonedei,
reținând comisionul de 8%. BITPM TRADE SRL își rezervă dreptul de a modifica acest
comision, urmând ca noul comision să fie aplicabil tuturor contractelor încheiate ulterior
publicării sale în cadrul condițiilor generale de contractare revizuite și afișate la adresa
https://bitpm.ro/tos/ .

  Comision de transfer – sumă datorată de client cu titlu de preț al operațiunii de confirmare pe
blockchain-ul bitcoin. Acest comision se datorează doar în cazul în care clientul înstrăinează
criptomonedă și nu este stabilit de, respectiv datorat către BITPM TRADE SRL. Suma revine
integral terțelor entități care realizează operațiunile informatice de confirmare pe blockchain.
Taxa fixa de transfer – taxa se datoreaza BITPM TRADE SRL pentru a platii costurile de
transferuri pe blockchain-ul bitcoin.

  Criptomonedă – monedă surogat, obținută prin intermediul criptografiei, care nu este emisă de o
bancă centrală și care este utilizată ca mijloc de plată în tranzacțiile on-line. Din punct de
vedere juridic, criptomoneda nu este asimilată monedei fiduciare, având semnificația unei
obiect incorporal evaluabil în bani (bun mobil de gen), lipsit de caracteristici de natură a îi
conferi o valoare intrinsecă. Ca bun incorporal, criptomoneda nu se confundă cu un drept de
creanță – iar transferul acesteia nu implică o cesiune de creanță – deoarece nu îi conferă
titularului său posibilitatea de a pretinde unui terț (debitor) efectuarea unei anumite prestații.

  Document de identitate – carte de identitate sau pașaport, aflat(ă) în perioada de valabilitate, care
se prezintă în fața camerei ATM-ului, astfel încât să permită fotocopierea paginii care conține
poza și datele de identificare ale titularului. Monedă fiduciară – instrument financiar și mijloc
de plată, emis de regulă și garantat de o bancă națională, având o valoare convențională mai
mare decât valoarea materialului din care e confecționat. Monedele fiduciare care pot face
obiectul contractelor încheiate între BITPM TRADE SRL și client sunt LEUL, EURO sau USD.

  Monedă virtuală – (v. criptomonedă)

  Portofel – denumire uzuală pentru un software instalat într-un calculator, smartphone etc. sau
un serviciu oferit prin internet care are funcția unui cont bancar, prin aceea că permite, prin
intermediul cheilor private pe care le conține, transferul criptomonedelor care îi aparțin
titularului său.

  Preț de cumpărare – echivalentul în monedă fiduciară al unității de criptomonedă, aplicabil
contractelor prin care BITPM TRADE SRL achiziționează criptomonedă de la client. Acest preț
este afișat în permanență la adresa https://bitpm.ro/tos/ și reprezintă preluarea cursului actual (EUR
/ Bitcoin) oferit de https://www.kraken.com/. Conversia EUR / LEU se face potrivit cursului afișat
de site-ul https://currencylayer.com/.

  Preț de vânzare – echivalentul în monedă fiduciară al unității de criptomonedă, aplicabil
contractelor prin care BITPM TRADE SRL înstrăinează criptomonedă către client. Acest preț
este afișat în permanență la adresa https://bitpm.ro/tos/ și reprezintă preluarea cursului actual (EUR
/ Bitcoin) oferit de https://www.kraken.com/. Conversia EUR / LEU se face potrivit cursului afișat
de site-ul https://currencylayer.com/.

  Valoare maximă tranzacționabilă pe zi – valoarea maximă (stabilită în LEI) pe care clientul
identificat conform legii, respectiv titularul unei adrese alfanumerice (client anonim) o poate
schimba prin contracte încheiate cu BITPM TRADE SRL în intervalul 0.01 – 23.59 al fiecărei
zile calendaristice. în prezent această valoare este de 96.000 lei. BITPM TRADE SRL își rezervă
dreptul de a modifica acest plafon maxim, urmând ca noul plafon să fie aplicabil tuturor
contractelor încheiate ulterior publicării sale în cadrul condițiilor generale de contractare
revizuite și afișate la adresa https://bitpm.ro/tos/ .

  Valoare maximă tranzacționabilă printr-un contract unic – valoarea maximă (stabilită în LEI) pe
care clientul o poate schimba prin contractul încheiat cu BITPM TRADE SRL. în prezent
această valoare este de 48.000 lei. BITPM TRADE SRL își rezervă dreptul de a modifica acest
plafon maxim, urmând ca noul plafon să fie aplicabil tuturor contractelor încheiate ulterior
publicării sale în cadrul condițiilor generale de contractare revizuite și afișate la adresa
https://bitpm.ro/tos/ .

 

(B) Părți

  (1) BITPM TRADE SRL este o persoană juridică cu naționalitate română al cărei obiect
principal de activitate constă în activități auxiliare intermedierilor financiare. Aceste activități
sunt realizate în concret prin intermediul ATM-urilor care aparțin societății și care asigură atât
convertirea monedei fiduciare (LEU,EURO sau USD) în monedă virtuală (Bitcoin), cât și
operațiunea inversă, de convertire a monedei virtuale (Bitcoin) în monedă fiduciară.

  (2) Clientul este persoana fizică interesată în a încheia un contract având ca obiect
convertirea monedei fiduciare (LEU,EURO sau USD) în monedă virtuală (Bitcoin) sau
operațiunea inversă. ATM-ul poate elibera la vanzare doar LEI.

  (3) Clientul utilizator al ATM-ului aparținând BITPM TRADE SRL acționează în nume
propriu la încheierea contractului. Orice convenție dintre client și terțe persoane – fizice sau
juridice – care l-ar fi autorizat să acționeze în numele și/sau pe seama lor este inopozabilă față
de BITPM TRADE SRL. Societatea se angajează juridic exclusiv în relația cu utilizatorul ATM-
ului, singurul care are calitatea de parte în contractul încheiat cu BITPM TRADE SRL. Toate
obligațiile contractuale față de Societate sunt asumate exclusiv de clientul persoană fizică.

  (4) Eventualitatea în care suma de bani plătită de client în executarea contractului a fost
împrumutată sau provine cu un alt titlu de la o terță persoană nu îi conferă acesteia din urmă
nicio calitate în legătură cu contractul încheiat de BITPM TRADE SRL și nu o îndreptățește să
emită pretenții față de Societate în legătură cu executarea contractului.

  (5) Deținerea de către client a cheii private asociate unei anumite adrese prezumă în
relația cu Societatea faptul că clientul este titular al criptomonedelor tranzacționate, fără ca
vreun terț să poată emite ulterior pretenții față de BITPM TRADE SRL, chiar dacă ar fi în
măsură să demonstreze că era titularul respectivei adrese și că transferul de criptomonedă a
fost realizat de client în lipsa acordului său.

  (6) Indicarea voită de către client a adresei alfanumerice (a cheii publice) a unui terț nu
are relevanță din perspectiva încheierii contractului și a părților contractante. Utilizatorul
ATM-ului este pe mai departe cel care dobândește calitatea de parte în contract. Existența
eventualului raport juridic anterior, în considerarea căruia clientul a indicat adresa terțului ca
destinație a transferului este irelevantă din perspectiva Societății. Orice excepții sau apărări
întemeiate pe acest raport juridic dintre client și terțul beneficiar al transferului sunt
inopozabile față de BITPM TRADE SRL.

 

(C) Condiții prealabile încheierii contractului

  (7) Pentru a fi în măsură să încheie contractul de schimb monetar prin intermediul
ATM-urilor aparținând BITPM TRADE SRL clientul trebuie să îndeplinească anumite cerințe
prealabile:

    § Să dețină un portofel și o adresă proprie. Clientul suportă consecințele oricărei erori
legate de indicarea adresei de transfer a criptomonedei – în cazul în care clientul dorește
achiziționarea de bitcoin, în condițiile în care transferul faptic (predarea) al criptomonedei este
ireversibil. Clientul suportă consecințele pierderii sau intrării în posesia unui terț a cheii private
aferente adresei indicate Societății, spre operarea transferului, fără a avea relevanță că acest
eveniment s-a produs anterior sau ulterior încheierii contractului.

    § Suma pe care dorește să o tranzacționeze să nu depășească – împreună cu sumele
eventual tranzacționate în cursul aceleiași zile – valoarea maximă tranzacționabilă pe zi.
Respectarea pragului maxim se va verifica prin raportare a adresa unică sau numărul de
telefon unic utilizate, dacă e vorba despre tranzacții anonime, respectiv prin raportare la
identitatea clientului, dacă e vorba despre un client identificat.

în ipoteza în care tranzacțiile anterioare au impus indicarea numărului de telefon sau
identificarea clientului, este irelevant dacă clientul a tranzacționat utilizând o adresă unică sau
mai multe adrese diferite, cât timp pentru aceeași persoană identificată sau pentru același
număr de telefon utilizat a fost atinsă valoarea maximă tranzacționabilă pe zi.

      § Suma pe care dorește să o tranzacționeze să nu depășească valoarea maximă
tranzacționabilă printr-un contract unic.

      § Să dețină și să comunice un număr de telefon mobil valid care să permită
comunicarea de către BITPM TRADE SRL a unui cod numeric pentru securizarea
suplimentară a tranzacției, în cazul în care se dorește tranzacționarea unei valori mai mari sau
egale cu echivalentul a 15.000 lei.

Cerința se aplică și pentru tranzacția implicând o valoare mai mică de 15.000 lei, în măsura în
care, în intervalul 0.01 – 23.59 al aceleiași zile clientul a efectuat deja una sau mai multe
tranzacții anonime a căror valoare, cumulată cu valoarea tranzacției pe care dorește să o
efectueze egalează sau depășește valoarea de 15.000 lei. Cerința este cumulativă cu și nu
înlătură aplicabilitatea cerințelor anterioare.

      § Să prezinte și să permită fotocopierea actului de identitate valid care îi aparține, în
cazul în care se dorește tranzacționarea unei valori mai mari sau egale cu echivalentul a 30.000 lei.
Cerința este cumulativă cu și nu înlătură aplicabilitatea cerințelor anterioare.

 

(D) Obiectul contractului

  (8) Obiectul oricărui contract guvernat de prezentele condiții generale de contractare îl reprezintă
schimbul între criptomonedă (Bitcoin) și monedă fiduciară (LEI,EURO sau USD). Contractul
are natura unei vânzări de bunuri mobile incorporale (Bitcoin) contra unui preț exprimat în
LEI.

  (9) Clientul are posibilitatea de a alege dacă dorește să achiziționeze criptomonedă sau monedă
fiduciară. în funcție de această opțiune, se va determina care dintre părți are calitatea de
vânzător (partea care înstrăinează criptomoneda).

  (10) în măsura în care dorește să achiziționeze criptomonedă, clientul are posibilitatea de a
alege propria modalitate de plată, în LEI, EURO sau USD.

  (11) Cursul de schimb între criptomonedă și moneda fiduciară este determinat prealabil
încheierii contractului în funcție de criterii independente de părți și afișat în permanență la
adresa https://bitpm.ro/tos/ (a se vedea comision, preț de cumpărare, preț de vânzare).

 

(E) încheierea contractului

  (12) Menținerea de către Societate a ATM-urilor proprii în stare de funcționare valorează ofertă
fermă de contract, adresată publicului, sub rezerva și în limita disponibilului de monedă
fiduciară (LEU) existent în fiecare dintre bancomate.

 

(E.1) Contractul prin care BITPM TRADE SRL(vânzător) înstrăinează criptomonedă

  (13) în cazul contractelor prin care clientul urmărește să achiziționeze criptomonedă, oferta
BITPM TRADE SRL se face sub rezerva îndeplinirii cumulative, în ordinea de mai jos, a
următoarelor cerințe:
    § indicarea de către client a adresei la care urmează a fi transferată/ pusă la dispoziție
criptomoneda;
    § depunerea de către client la dispoziția Societății a sumei integrale (în LEI, EURO sau
USD, conform opțiunii clientului) indicate de afișajul bancomatului și care corespunde
cantității de criptomonedă dorită. Odată cu încheierea contractului, suma rămâne datorată cu
titlu de preț al vânzării.

  (14) Contractul prin care clientul achiziționează criptomonedă se încheie valabil doar după
achitarea de către client a sumei (monedă fiduciară) care reprezintă echivalentul criptomonedei
(preț de vânzare), respectiv al comisionului aferent tranzacției. Până la acest moment, clientul
poate reveni asupra opțiunii inițiale și nu este angajat juridic prin faptul că a accesat meniul
ATM-ului.

 

(E.2) Contractul prin care BITPM TRADE SRL (cumpărător)achiziționează criptomonedă

  (15) în cazul contractelor prin care clientul urmărește să înstrăineze criptomonedă intenția
fermă a clientului de a accepta oferta se exprimă prin solicitarea înscrisului (tichet eliberat de
bancomat) care menționează elementele esențiale ale contractului – cantitatea de criptomonedă
care urmează a fi înstrăinată de client, respectiv suma (in LEI ) pe care urmează să o primească

în schimb, identificând totodată și adresa la care urmează a fi pusă la dispoziție criptomoneda.
  (16) Din momentul în care înscrisul constatator a fost emis, clientul are la dispoziție 15 minute
pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea executării obligației contractuale de a remite
criptomoneda către adresa care i-a fost indicată. Dacă acest interval de timp expiră fără ca
demersurile să fi fost realizate – indiferent dacă motivul îi este sau nu imputabil clientului –
contractul este desființat de plin drept, iar BITPM TRADE SRL încetează a fi ținută de orice
obligație contractuală față de client. De asemenea, contractul se desființează cu efect retroactiv
dacă, în pofida efectuării acestor demersuri de către client, transferul de criptomonedă nu este
ulterior confirmat în blockchain.

  (17) Obligația BITPM TRADE SRL de plată a sumei exprimate în monedă fiduciară (LEI ) este
afectată de condiția suspensivă a confirmării în blockchain a transferului de criptomonedă

efectuat de client.

 

(F) Obligațiile părților. Executarea contractului.

  (18) Vânzătorul de criptomonedă are obligația de a depune toate diligențele pentru
individualizarea criptomonedei vândute și pentru ca aceasta să fie pusă la dispoziția
cumpărătorului.

  (19) Obligația de punere la dispoziția cumpărătorului a cantității de criptomonedă achiziționate
se consideră îndeplinită doar după confirmarea transferului în blockchain.

  (20) Cumpărătorul de criptomonedă are obligația de a achita prețul, în LEI, EURO sau USD,
astfel cum a fost acesta stabilit la încheierea contractului. Obligația de plată a prețului se
execută invariabil în numerar.

  (21) Clientul – indiferent de calitatea de vânzător sau cumpărător pe care o are în contract – va
fi ținut suplimentar la plata comisionului datorat BITPM TRADE SRL, respectiv a taxei fixe de
transfer (doar pentru clientul care are calitatea de vânzător de criptomonedă).

  (22) Ordinea de executare. Obligația BITPM TRADE SRL devine scadentă imediat după
executarea obligațiilor clientului. Atunci când clientul are calitatea de vânzător, obligația
Societății de plată a prețului este afectată de condiția suspensivă a confirmării în blockchain a

transferului de criptomonedă efectuat de client.

 

(G) Imposibilitatea de executare. Forța majoră și cazul fortuit.

  (23) Răspunderea contractuală a oricăreia din părți este înlăturată atunci când prejudiciul este
cauzat prin împiedicarea temporară sau definitivă a executării obligațiilor contractuale de un
eveniment de forță majoră sau de un caz fortuit.

  (24) Dacă evenimentul de forță majoră sau cazul fortuit determină o imposibilitate definitivă de
executare a oricărora dintre obligațiile esențiale asumate de părți, contractul încetează de plin
drept, cu efecte pentru viitor.

  (25) în cazul în care, din motive independente de BITPM TRADE SRL (cum ar fi, dar fără a se
limita la defecțiuni ale bancomatului, întreruperi ale alimentării cu electricitate a bancomatului)
derularea contractului este temporar împiedicată, pentru un interval mai mare de 24 de ore,
clientul – cumpărător are posibilitatea de a denunța unilateral contractul și de a solicita
restituirea în cel mai scurt timp a sumei achitate.

  (26) Dacă imposibilitatea temporară (cum ar fi, dar fără a se limita la defecțiuni ale
bancomatului, întreruperi ale alimentării cu electricitate a bancomatului, epuizarea rezervei de
numerar a bancomatului în intervalul dintre încheierea contractului și confirmarea în
blockchain a transferului de criptomonedă efectuat de client, respectiv solicitarea clientului de
ridicare a numerarului) intervine ulterior confirmării în blockchain a transferului de
criptomonedă, clientul – vânzător nu are posibilitatea de denunțare a contractului. Acesta va
putea solicita în scris BITPM TRADE SRL achitarea în cel mai scurt timp posibil a sumei
datorate, indicând contul bancar în care dorește să îi fie virată suma.

  (27) Sporirea onerozității obligațiilor oricăreia dintre părți sau dispariția interesului economic
care a determinat partea să încheie prezentul contract nu atrag desființarea acestuia.

 

(H) Garanții

  (28) Vânzătorul de Bitcoin garantează pentru calitatea sa de titular al cantității de criptomonedă
care face obiectul contractului, astfel cum este aceasta individualizată cu ajutorul adresei de
proveniență, respectiv al cheii publice.

  (29) Vânzătorul garantează că cumpărătorului îi va fi pusă la dispoziție criptomonedă identică
cu cea menționată în contractul de vânzare, anume Bitcoin.

  (30) Vânzătorul nu garantează pentru menținerea valorii criptomonedei, astfel cum a fost ea
exprimată în prețul contractual.

  (31) Cumpărătorul este de asemenea în deplină cunoștință de cauză în legătură cu faptul că
valoarea criptomonedei nu este garantată de nicio bancă, națională centrală sau suprastatală.
  (32) în aceste condiții, valoarea criptomonedei și cursul de schimb sunt dictate exclusiv de
interesul potențialilor cumpărători.

 

(I) Riscuri

  (33) Cumpărătorul este conștient și asumă riscul unei potențiale fluctuații valorice, respectiv al
devalorizării abrupte a criptomonedei.

  (34) Cumpărătorul este conștient de potențialele dificultăți de procurare a criptomonedei,
datorate faptului că criptomoneda este în cantitate limitată, iar valoarea ei este dată de cerere și
ofertă.

  (35) Cumpărătorul este conștient de potențialele riscuri (e.g. eventuala tentativă de a
influențare ilicită a prețului de tranzacționare) asociate distribuției neuniforme a criptomonedei
între deținătorii originari și cei actuali.

  (36) Cumpărătorul asumă riscul ca în anumite țări utilizarea criptomonedei să nu fie permisă.

  (37) Cumpărătorul este în deplină cunoștință de cauză în legătură cu faptul că criptomoneda nu
este o monedă propriu-zisă și că terții nu sunt legal ținuți să accepte criptomoneda ca
instrument de plată.

  (38) Cumpărătorul cunoaște faptul că utilizarea criptomonedei este condiționată de deținerea
simultană atât a cheii publice, cât și a cheii private asociate adresei la care se găsește
criptomoneda.
în măsura în care pierde cheia privată, titularul criptomonedei nu poate obține de la o terță
entitate recuperarea acesteia și se va găsi în imposibilitate permanentă de a utiliza
criptomoneda deținută.
în măsura în care permite subtilizarea cheii private (alături de cheia publică) de către o terță
persoană, titularul criptomonedei se expune riscului ca terțul să dispună de criptomonedă, fără
a avea la dispoziție mijloace legale eficiente pentru recuperarea ei de la eventualii
subdobânditori.

  (39) Cumpărătorul este pe deplin informat că indicarea unei adrese greșite pentru transferul
faptic al criptomonedei se face pe riscul său exclusiv. Obligația de punere a criptomonedei la
dispoziția cumpărătorului se execută în mod ireversibil: odată transferată către o anumită
adresă existentă și validă, criptomoneda poate fi recuperată doar printr-un nou transfer,
condiționat de acordul titularului adresei respective.

 

(J) Declarații

  (40) Clientul declară că are la data contractării vârsta de 18 ani.

  (41) Clientul declară că actul de identitate prezentat spre fotocopiere este autentic, valid și îi
aparține.

  (42) Clientul declară că este titularul contractului de furnizare de servicii de telefonie mobilă în
temeiul căruia i-a fost atribuit numărul de telefon mobil comunicat Societății.

  (43) Clientul declară că este îndreptățit să dispună de suma de bani (LEI, EURO sau USD)
plătită în executarea contractului sau, după caz, de criptomoneda asociată adresei din care se
face transferul către BITPM TRADE SRL. Prin încheierea contractului, clientul confirmă că
suma de bani, respectiv criptomonedele tranzacționate îi aparțin sau că a fost mandatat de
titularul acestora pentru încheierea în nume propriu a contractului.

  (44) Clientul – cumpărător declară că adresa indicată ca destinație a transferului îi aparține lui
sau unui terț determinat, care va fi beneficiarul propriu-zis la transferului dreptului asupra
criptomonedei.

  (45) Clientul declara că adresa utilizată pentru a transmite sau pentru a recepționa
criptomoneda nu reprezintă o adresa suspectă, astfel cum este aceasta definită prin prezentele
condiții generale de contractare.

 

(K) Desființarea contractului  (46) Nevalabilitatea sau ineficacitatea oricărei clauze din prezentul contract nu afectează
valididatea, respectiv eficacitatea contractului în ansamblul său, decât în măsura în care îl
lipsește de temei juridic pentru una sau pentru ambele părți.
  (47) Având în vedere caracterul ireversibil al executării obligației de predare/ punere la
dispoziție a criptomonedei ulterior confirmării în blockchain, eventuala restituire a prestației
constând în transferul de criptomonedă se va putea face exclusiv în echivalent (LEI, EURO sau
USD) în funcție de moneda în care a fost achitat prețul. Prin urmare, în caz de nulitate,
rezoluțiune sau altă cauză de desființare a contractului, cumpărătorul va fi îndreptățit la
restituirea prețului, iar vânzătorul la restituirea valorii actualizate (în aceeași monedă) a
cantității de criptomonedă al cărei transfer a făcut obiectul contractului desființat.

  (48) Cazuri de desființare a contractului:
    § cotractul este rezoluționat de plin drept și fără punere în întârziere dacă clientul –
vânzător nu efectuează demersurile în vederea punerii la dispoziția Societății a criptomonedei
în intervalul de 15 minute de la comunicarea înscrisului (tichet eliberat de bancomat).

    § clientul – cumpărător are posibilitatea de a denunța unilateral contractul dacă din
motive independente de BITPM TRADE SRL (cum ar fi, dar fără a se limita la defecțiuni ale
bancomatului, întreruperi ale alimentării cu electricitate a bancomatului) derularea contractului
este temporar împiedicată, pentru un interval mai mare de 24 de ore, clientul putând totodată
solicita restituirea în cel mai scurt timp a sumei achitate.

    § contractul încheiat de client în calitate de vânzător se desființează de plin drept dacă
transferul faptic al criptomonedei nu poate fi confirmat în blockchain.

    § BITPM TRADE SRL poate, atunci când are calitatea de vânzător, să refuze transferul
de criptomonedă către o adresă suspectă. în acest caz, contractul se desființează de plin drept,
cu restituirea imediată a numerarului achitat de client.

    § BITPM TRADE SRL poate, atunci când are calitatea de cumpărător, să invoce
desființarea de drept și fără punere în întârziere a contractului dacă constată că vânzătorul i-a
transferat criptomoneda de la o adresă suspectă. Cumpărătorul pierde, cu titlu de clauză
penală, dreptul la orice restituire în echivalent.

 

(L) Legea aplicabilă. Litigii

  (49) Orice contract de vânzare încheiat între BITPM TRADE SRL și client, în condițiile
prezentelor condiții generale de contractare este guvernat de legea română în forma aflată în
vigoare la data încheierii acestuia.

  (50) în cazul în care nu e posibilă soluționarea pe cale amiabilă a eventualelor litigii izvorâte în
legătură cu contractul încheiat între BITPM TRADE SRL și client, instanțele competente
teritorial să le soluționeze vor fi cele de la sediul Societății.

 

(M) Dovada încheierii și a conținutului contractului

  (51) Clientul poate dovedi față de Societate încheierea contractului și conținutul acestuia prin
prezentarea înscrisului (tichet) eliberat de bancomat sau a mesajului text, în măsura în care:
    § menționează numărul tranzacției, respectiv cantitatea de criptomonedă și prețul de
tranzacționare a acesteia.
    § au fost emise către client ulterior momentului la care s-a încheiat contractul, conform
prezentelor condiții generale de contractare.